Radioterapijski modaliteti lečenja bola

Kurs Radioterapijski modaliteti lečenja bola biće održan u Beogradu, 17. oktobra 2019. godine u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Seminar Radioterapijski modaliteti lečenja bola

 

Datum: 17. oktobar 2019.

Mesto: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

Teme:

Razlika između nocicepcije i bola
Razlika između akutnog i hroničnog bola
Fiziologija ushodnih i nishodnihputeva nociceptivne modulacije u centralnom nervnom sistemu u odnosu na mehanizme delovanja NSAIL
Neželjena dejstva (uključujućitoksičnost) NSAIL
Farmakoterapija bola, klasifikacija lekova i mehanizam delovanja
Veština procene akutnog i hroničnog bola
Racionalna primena algoritama farmakološkog lečenja hroničnogbola
Farmakologija opioida
Adjuvantni analgetici
Neurofiziologija akutnog i hroničnog bola
Prevazilaženje opiofobije – upotreba opioidnih analgetka u svakodnovnoj kliničkoj praksi bez straha ipredrasuda
Kako prepoznati probleme sa kojimase suočavaju preživeli od karcinoma sa pezistentnim bolom

 

Materijal

Agenda

Flajer

 

Leave a Reply