Farmakokinetika i farmakodinamija anestetika: TCI II deo

Predavanje Farmakokinetika i farmakodinamija anestetika: TCI II deo održano je 19 juna 2021. Predavanje je održao profesor Predrag Stevanović.

Predavanje je dostupno na linku https://youtu.be/46f8QbOw41M

Materijal

Agenda – preuzeti
Report – preuzeti
Spisak prisutnih – preuzeti

O predavanju

Farmakokinetika kvantitativno karakteriše procese kojima lek u organizmu podleže. Farmakodinamija podrazumeva interakciju leka sa receptorom i/ili enzimom koja se može predstaviti sigmoidnom krivom i matematičkom formulom. U cilju kvantitativnog proučavanja kinetičkih procesa kojima lek u organizmu podleže uvedena je prostorna odnosno model zavisna analiza.

Razvojem anestetičkih lekova kratkog dejstva, poboljšanih tehnika ispitivanja lekova i dostupnost pouzdanih infuzionih sistema otvorili su polje kliničke farmakokinetike i farmakodinamije. Troeksponencijalni pad koncentracije leka komplikuje definiciju terapijskih režima doziranja i sprečava jednostavno predviđanje oporavka od efekata leka. Kontekst-osetljivo poluvreme, vreme potrebno da se koncentracija leka u krvi smanji na polovinu vrednosti, pruža koristan uporedni prediktor pada koncentracije leka nakon infuzije. Vreme izjednačavanja na mestu efekta doprinosi odlaganju dejstva leka i pojačava neravnotežu između koncentracija leka u krvi i postignutog efekta nakon postepenog doziranja. Obrazloženje za infuziju leka je smanjenje promenljivih koncentracija leka i efekata lekova. Varijabilnost slična onoj koja se primećuje pri upotrebi inhalacionih sredstava mora se postići izborom odgovarajućeg farmakokinetičkog modela. Upotreba ciljanog kontrolisanog infuzionog uređaja, koji isporučuje proporcionalne promene zasnovane na farmakokinetičkim principima, omogućava titraciju koncentracije u odnosu na klinički efekat kod pojedinačnih pacijenata.

Na prvom predavanju prezentovani su matematički modeli farmakodinamije, farmakokinetski parametri koji kvantitativno tumače dispoziciju anestetika kao i kako farmakokinetika pomaže razvoju racionalnih doznih uputstava za intravenske anestetike.

Cilj drugog predavanja jeste upoznavanje specijalizanata sa modelima kojima se može predvideti prestanak dejstva leka, na čemu se bazira vođenje anestezije i vraćanje pacijenta u budno stanje.

Očekivani ishod predavanja jeste osposobljavanje polaznika za vođenje anestezije kod kratkotrajnih intervencija ili uvoda u anesteziju, zatim primena stečenih znanja kod optimizacije oporavka posle dugotrajnih procedura kao i primena stečenog znanja prilikom prilagođavanja doze specijalnim pacijentima.

Prvobitno je istražena publikovana literatura na ovu temu, a zatim i pripremljeno predavanje.

Imajući u vidu da zbog epidemioloških prilika predavanje nije bilo moguće održati uživo, organizovan je sastanak putem platforme Zoom. Agenda predavanja sa pozivom i linkom za učešće bila je poslata na e-mail adrese specijalizanata anesteziologije sa reanimatologijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Predavanje je pratilo 32 specijalizanta.

Leave a Reply